Gebruikersovereenkomst Video Learning Vitaliteit
Studio Interactive is specialist in interactieve video en interactiefilm

Gebruikersovereenkomst vLearning Vitaliteit  

versie 2 januari 2019

 

Artikel 1 Definities

In deze overeenkomst worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.


Producent: Studio Interactive

Opdrachtgever: Rechtspersoon die het gebruiksrecht voor een videoproduct heeft verkregen.

Levering: De verstrekking van een gebruiksrecht van het door Producent ontwikkelde interactieve videoproduct 'Vitaliteit'.


Statistieken: In voorkomende gevallen wordt de video beschikbaar gesteld met een overzicht van het gebruik ervan door de klant. Hierbij worden de clicks geregistreerd in een aan de video gekoppelde database en wordt er een statistiekenpagina beschikbaar gesteld waarin resultaten worden weergegeven.


vLearning: De videotraining waarin Esmée Meulenkamp, vitaliteitscoacht, als host optreedt en waarbij de kijker van de video een hoofdpersoon volgt langs herkenbare situaties in de ochtend, middag en avond. In elke situatie wordt de kijker een keuze voorgelegd. De keuze is bepalend voor de berekening van de energieniveau's op fysiek, mentaal en emotioneel gebied. Doel: het bewustworden en ander gedrag aanleren zodat de vitaliteit van de kijker toeneemt.


Eindgebruiker: De klant (organisatie, instelling) die gebruik maakt van de videotraining.


Gebruiksrecht: Het recht om de videotraining te gebruiken.


Artikel 2 Algemeen

Studio Interactive verstrekt Opdrachtgever een gebruiksrecht voor de videotraining, middels schriftelijke bevestiging en feitelijke hulp bij het plaatsen van het videoproduct op een webdomein van Opdrachtgever. Het recht op gebruik is onbeperkt mits binnen de eigen organisatie. Hieronder wordt verstaan: gebruik door mensen die werkzaam zijn bij of voor Opdrachtgever (op loonlijst dan wel ingehuurd).


Artikel 3 Levering

Een gebruiksrecht wordt reeds op korte termijn na mondeling of schriftelijk verzoek van Opdrachtgever verstrekt. De videotraining draait vanaf de server van Studio Interactive en Studio Interactive zorgt voor beschikbaarstelling middels het aanmaken en delen van een online link en/of embedcode voor een iFrame. Deze link e/o embedcode zijn alleen bedoeld voor gebruik door betreffende klant. In de link is een code opgenomen waardoor herkenning ervan bij Studio Interactive mogelijk is.


Opdrachtgever verplicht zich de link niet te delen met mensen of organisaties buiten de eigen organisatie. Mocht uit onze log files anders blijken, dan zullen we hierover in contact treden. In het laatste geval kan Studio Interactive per direct het gebruiksrecht ontnemen en de beschikbaarstelling technisch deactiveren.


Artikel 4 Geldigheid en duur

Een gebruikslicentie wordt verstrekt voor één jaar, met een gelijkmatige afbouw naar 33% van de prijs in twee jaar. De licence fee wordt berekend over het totale bedrag dat in het eerste jaar aan dit product is besteed. Studio Interactive zal twee maanden voor beëindiging van de looptijd contact opnemen om te vernemen of verlenging gewenst is.


Artikel 5 Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen genieten een voordeel. De tarieven zijn naar beneden aangepast. Bovendien is het gebruiksrecht voor deze instellingen van oneindige duur, tegen een eenmalige investering. Hoe dan ook kunnen er geen rechten ontleend worden aan een meerjarig gebruik, noch kan de beschikbaarstelling gewaarborgd worden tot in lengte der dagen.


Artikel 6 Prijzen

Tarieven en prijzen van verschillende versies van de vLearning staan vermeld op deze pagina (link). Voor onderwijsinstellingen, kijk hier (link). Studio Interactive behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen (bijvoorbeeld nadat er aanpassingen of extra functionaliteit aan het product is toegevoegd).


Artikel 7 Persoonsgegevens

In de online door ons beschikbaar gestelde vLearning Vitaliteit die vanaf onze videoserver draait, verwerken we geen persoonsgegevens. In geen enkele variant of versie van de training - noch de basisversie, noch met add-ons - worden persoonsgegevens vastgelegd, geregistreerd, verwerkt of bewerkt.


In de databasetoevoeging draait er een database achter de video waarin het gebruik van de video wordt geregistreerd. Het gaat hier om statistieken op geaggregeerd niveau. Voorafgaand, tijdens of na het doorlopen van de video wordt er - in welke vorm dan ook - niet gevraagd naar persoonsgegevens. Er wordt niet bijgehouden welke persoon welke keuzes maakt.


Artikel 8 Commercieel gebruik

Het commercieel inzetten van de training is niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Interactive.


Artikel 9 Intellectueel eigendom

Zowel format als interactietechniek vallen onder auteursrecht; ze zijn ontwikkeld door Studio Interactive en het is niet toegestaan om (delen uit) de training te kopiëren of anderszins te gebruiken, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Producent.


Artikel 10 Verkeerd gebruik

10.1 Studio Interactive kan nimmer verantwoordelijk gehouden of aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verkeerd gebruik van de videotraining door Opdrachtgever of door derden die - via Opdrachtgever - toegang hebben gekregen tot de video, in welke vorm dan ook, ongeacht eventuele (vervolg)schade.


10.2 Studio Interactive kan nimmer verantwoordelijk gehouden of aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade of benadeling als gevolg van in de videotraining aangereikte kennis, inzichten, tips en adviezen.


Artikel 11 Algemene voorwaarden

Op de verstrekking van een gebruiksrecht zijn in algemene zin de leveringsvoorwaarden van Studio Interactive van toepassing en hier (link) te vinden.


<einde>


Ook deze website maakt gebruik van cookies. Door te klikken op 'Prima' gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Lees meer
Prima